മലയാളം സഹായി

Click here for Malayalam Fonts

venunadam's shared items

Friday, February 02, 2007

ഒരു നുറുങ്ങു കവിത

കവിത വേണുനാദം എം. വേണു, മുംബൈ

മുളം കാടുകളുടെ ആയുഷ്മ വസന്തം

ആകാശം പോലെ സുതാര്യമായ മനസ്സ്‌-

മുളം തണ്ടുകളില്‍ കാറ്റു വീശുന്വോള്‍ വേണുനാദം

ഉള്ളം മന്ത്രസങ്കീര്‍ത്തങ്ങളില്‍ മുഴികാന്‍ വെന്വുന്നു.

ഇനി,

മനുഷ്യന്റെ പൊള്ളയായ ഹ്രുദയങ്ങളില്‍

കാലം തുളകള്‍ വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു കാലം

അപ്പോള്‍ മനസ്സുനിറയെ നാദബ്രമം ഉയരുമോ ?

അങ്ങനെ മനുഷ്യന്‍

വാന‍പ്രസ്ഥത്തിലേയ്ക്ക്‌ ചുവടു വെച്ചേക്കാം

*****

1 comment:

G.manu said...

നന്നായി വേണുജി കവിത.. നമ്മള്‍ ഒരുമിച്ചു എവിടെയൊ എഴുതിയതോറ്‍ക്കുന്നു (പ്രമദം ആണെന്നു തോന്നുന്നു)

jeevitharekhakal.blogspot.com

gopalmanu@gmail.com