മലയാളം സഹായി

Click here for Malayalam Fonts

venunadam's shared items

Sunday, January 13, 2008

പണ്ടോരപ്പെട്ടി

വനജയുടെ അല്പം ബ്ലൊഗ് കാര്യം എന്ന കുറിപ്പിന്‌ ഒരു മറുപടി..

രു നല്ല ബ്ലോഗ് എന്നത്‌ Lieusure ന്റേയും, Solitude ന്റേയും Creation ആണ്‌. ബ്ലോഗ്‌ വായിക്കുന്നവരുടെ ടെന്‍ഷന്‍‌ , അപ്രിയത, ദുര, ദുശ എന്നീ കടന്നലുകള്‍‌ ഒരു തീര്‍ത്ഥപ്രവാഹം പോലെ ബ്ലോഗില്‍‌ ഒഴുകി പോകുന്നെങ്കില്‍, അത്‌ വായിക്കുന്നവന്റെ, വായിക്കുന്നവളുടെ മാനസികാവസഥ അല്പ്പം ഒരു ഇഞ്ചെങ്കിലും ഉയരുന്നെങ്കില്‍ , അല്പ്പമെങ്കിലും ആര്‍ദ്രത അവനില്‍, അവളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കില്‍, അത്‌ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിയാണ്‌.

പിന്നെ ബ്ലോഗ്‌ വെറും Flirting നുള്ള ഒരു ഉപാധിയല്ല. വ്യക്തി വിദ്വേഷം, ചെളി വാരിയെറിയല്‍ എന്നിവ സഹൃദയത്വം , സര്‍ഗാല്‍മകത, എന്നിവ ഉള്‍ക്കോള്ളാനവത്തവന്റെ (ളുടെ) ബോധമനസ്സിലെ അധകൃതത്വം തന്നെ.

ചിലരുടെ മനോ ഉദ്യാനത്തില്‍ ഭദ്രമായി അടച്ചു പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ടോരപെട്ടിയിലെ അന്തേവാസികള്‍ (തേള്‍, പഴുതാര, ചൊറിയാന്വുഴു എന്നിവ) തുറക്കുന്വോള്‍, പൂന്വാറ്റകള്‍ക്കെവിടെ സ്ഥാനം?

(Lieusure+Solitude+ ..(വിട്ടു പോയത് ആരെങ്കിലും പൂരിപ്പിക്കുക) = Good Blog

പണ്ടോരപ്പെട്ടിയെ കുറിച്ച്‌ അറിയണമെങ്കില്‍ ഗ്രീക്ക്‌ പുരാണം വായിക്കുക.

ഇതു വായിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ച്‌ എഴുതുക. എങ്കില്‍ ഞാന്‍‌ കൃതാര്‍ഥനായി.

venumaster@gmail.com

No comments: