മലയാളം സഹായി

Click here for Malayalam Fonts

venunadam's shared items

Sunday, September 09, 2007

അന്നും, ഇന്നും ഒരു ചിത്രണം.

അന്നും, ഇന്നും ഒരു ചിത്രണം.

കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്‌ കോലവും മാറുന്നു. പക്ഷേ നാട്യകലക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല.

1 comment:

ശ്രീ said...

ശരി തന്നെ മാഷേ...
:)